Rente over spaarrekeningen

Parent Previous Next

Bijna alle banken maken gebruik van dagrente. Dit houdt in dat de rente over een rekening elke dag berekend wordt aan de hand van het saldo op die rekening op die dag. Op die dag wordt 1/365e deel van de jaarrente uitgekeerd (1/366e in een schrikkeljaar). Het echte uitkeren van de rente vindt echter meestal maar 1 keer per maand, kwartaal of jaar plaats. Als uw saldo op een rekening sterk varieert wordt het dus moeilijk zelf uit te rekenen hoeveel rente u zou moeten ontvangen. Daarom zit er in WinBank een functie waarmee u de rente kunt bereken. Dit overzicht vindt u op de Beleggen, sparen en budgetten-Tab van het Hoofdscherm. Ziet u geen Beleggen, Sparen en Budgetten-Tab, activeer hem dan in de Instellingen-Tab van het Hoofdscherm.Op de Rente over Spaarrekeningen-Tab ziet u al uw bank- en spaarrekeningen. Van elke rekening ziet u het start-, eind- en gemiddelde dagsaldo in het geselecteerde jaar. Daarnaast staat de huidige effectieve rente of de rente aan het einde van het geselecteerde jaar. 


De optie geselecteerd in de Rente-groep van de Ribbon bepaalt welke gegevens in de kolommen daarnaast weergegeven worden:

     Verwacht: Berekende rente over die maand

     Cumulatief: Berekende rente over die en voorgaande maanden

     Gemiddelde: Gemiddelde rentetarief in die maand

     Uitgekeerd: De werkelijk uitgekeerde rente in die maand


De kolom "Rente uitgekeerd" laat de werkelijk uitgekeerde rente in het geselecteerde jaar zien. Om de uitgekeerde rente te berekenen, gebruikt WinBank de rente-bron of de rente-groep, die u in Opties groep kunt selecteren.


In de kolom "Gerealiseerd rendement" wordt de werkelijk gerealiseerde rente weergegeven (Uitgekeerde rente/Gemiddelde dagsaldo * 365/dag in het jaar). Dit rendement kan tijdens het jaar sterk variëren en afwijken, doordat rentes stapsgewijs uitgekeerd worden.


In de laatste rij wordt, in het geval van percentages, het gemiddelde weergegeven. In het geval van bedragen, wordt het totaal weergegeven. De gemiddelde rente in de kolom "Huidige rente effectief" is geen gewoon gemiddelde van de percentages, maar een gewogen gemiddelde. Hij wordt berekend door de totaal uit te keren rente (berekend) te delen door het totaal van de gemiddelde dagsaldo. En is dus een soort verwacht totaal rendementsgetal.


Op de Rente over deposito's-Tab worden alleen de deposito's getoond met daarbij specifieke deposito gegevens zoals looptijd, einddatum en het moment van rente uitkering. Ook kunt u het totaal aan deposito's laten uitrekenen op een specifieke datum. Deposito's worden in de overige tabellen met een licht gele achtergrond weergegeven. Specifieke deposito gegevens van de geselecteerde deposito worden in de balk onder de tabel weergegeven.


Om de rente uit te kunnen rekenen moet WinBank het renteverloop kennen. Klik hiervoor op de Renteverloop wijzigen opdracht. U komt dan in het onderstaande scherm.Heeft u nog geen renteverloop aangemaakt voor deze rekening, klik dan op de nieuw button naast de Renteverloop drop-down-box. Geef een nieuwe naam. Heeft u meerdere spaarrekeningen van hetzelfde type, dus met hetzelfde renteverloop, dan hoeft u het renteverloop maar 1 keer in te vullen. U kunt het renteverloop namelijk koppelen aan meerdere spaarrekeningen. De renteverlopen worden in het bestand WinBank_Rentes.txt opgeslagen. Dit bestand wordt door alle boekhoudingen in dezelfde directory gebruikt. Heeft u dus meerdere boekhoudingen met dezelfde spaarrekeningen, dan hoeft u deze maar 1 keer in te vullen.


Met de Hernoemen en Verwijderen buttons naast de renteverloop drop-down-box kunt u een renteverloop hernoemen of verwijderen.


In het opmerkingenveld kunt extra gegevens over de spaarrekening kwijt.


Om een nieuwe rente in te voeren klikt u op de Toevoegen button onderin het scherm. U komt daarna in het hieronder getoonde scherm.Indien de rente meerdere malen per jaar uitgekeerd wordt, dan kunnen banken de rente op 2 manieren opgeven. De nominale rente is de jaarrente die per periode uitgekeerd wordt. Deze wordt x keer jaar uitgekeerd. Omdat men dan rente op rente krijgt is de werkelijke rente over een jaar dus hoger. Deze (berekende) rente wordt effectieve rente genoemd. U kunt een van beide rente's invoeren. WinBank zal de andere berekenen. Betreft het een deposito, vink dan Deposito aan en vul de deposito specifieke gegevens in. Rente vrij einde looptijd houdt in dat de rente bijgeschreven wordt op de deposito, waarbij u rente op rente krijgt.


Als u een fout maakt kunt u dit herstellen met de "Wijzigen" of "Verwijderen" button.


De grafiek Renteverloop laat het renteverloop van alle geselecteerde rekeningen in 1 grafiek zien. De grafiek Rente, laat de berekende rente per maand zien. De grafiek Deposito, laat de depositosaldo's in de toekomst zien.


OPMERKING 1: De door WinBank berekende rente komt bijna nooit exact overeen met de door de bank uitgekeerde rente. Dit komt door kleine afwijkingen in het gebruik van rente- en boekdatums. Ook is soms niet duidelijk of de rente op de opgegeven dag ingaat of op de dag daarna. De berekende rente moet in ieder geval wel dicht in de buurt komen. Zo niet dan gebruikt de bank mogelijk een andere berekeningsmethode.


OPMERKING 2: Sommige spaarrekeningen hebben speciale eisen. Zo komt het voor dat het bedrag minstens een kwartaal op de spaarrekening moet staan. Ook is er soms een minimum saldo vereist. Voldoet u niet aan deze eisen krijgt u een  lagere rente. WinBank houdt met dit soort speciale gevallen geen rekening.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website