Grafiek type

Parent Previous Next

Op deze pagina kunt u het grafiek type veranderen. Er zijn 4 hoofdtypen grafieken mogelijk: Bar, Lijn, Verdeling en XY. Van elk hoofdtype zijn er verschillende stijlen.

  

Bar 

Een Bar grafiek bevat kolommen welke de data weergeven. Bij een Bar grafiek kan de X-waarde uit een getal of een tekst bestaan. Bij elke X-waarde horen 1 of meerdere Y-waarden welke van het type getal moeten zijn. Het aantal series bepaalt het aantal Y-waarden. De X-waarden (getal of string) worden op volgorde op de X-as weergegeven en worden dus niet geschaald.

Bar Normaal

Hierbij staan de kolommen die de series vertegenwoordigen naast elkaar per X-waarde.

Bar Overlap

Gelijk aan de Bar Normaal stijl, maar kunnen de kolommen deels overlappen.

Bar Gestapeld

Hier staan de kolommen boven op elkaar.

Lijn

 

Een Lijn grafiek bevat dezelfde data als een Bar grafiek, met als afwijking dat de datapunten nu niet weergegeven worden als kolommen, maar per serie als markers die onderling verbonden kunnen worden d.m.v. een lijn. De X-waarde kan uit een getal of een Tekst bestaan. Bij elke X-waarde horen 1 of meerdere Y-waarden welke van het type getal moeten zijn. Het aantal series bepaald het aantal Y-waarden . De X-waarden (getal of string) worden op volgorde op de X-as weergegeven en worden dus niet geschaald.

Lijnen

De datapunten per serie worden verbonden d.m.v. een lijn.                                           

Lijnen Gestapeld

Ook hier worden de datapunten per serie verbonden d.m.v. een lijn.De Y-waarden worden echter opgeteld bij die van de lagere series. De Y-waarde van het punt in de hoogste serie geeft dus de som weer van alle Y-waarden die bij die ene X-waarde horen.

Gebied Gestapeld

Deze stijl komt overeen met die van Lijnen Gestapeld. Echter nu worden de gebieden tussen de series opgevuld met een patroon/kleur.

Verdeling

 

De Verdeling grafieken geven de Y-waarden weer als een percentage van de som van de Y-waarden per X-waarde. De X-waarden mogen van het type Tekst of Getal zijn. De Y-waarden moeten altijd van het type getal zijn. Het aantal series bepaald het aantal Y-waarden.

Taart

Bij een Taart grafiek (Pie chart in het Engels) wordt het percentage weergeven als deel (percentage) van een cirkel (= taartpunt). Per X-waarde wordt een nieuwe taart getekend. De series vormen de verschillende taartpunten.

Bar Percentage

Bij de Bar Percentage grafiek wordt het percentage weergegeven als het percentage van een kolom. Per X-waarde wordt een nieuwe kolom getekend. Het totaal per kolom komt altijd uit op 100 %.

Gebied Percentage

Bij deze stijl worden de percentages d.m.v. lijnen met elkaar verbonden en worden de onderliggende gebieden opgevuld met een patroon/kleur. Ook nu komt het totaal altijd weer uit op 100 %

XY

In een XY grafiek kan elke series zijn eigen X-as hebben. De X-as wordt geschaald weergegeven. Alleen getallen zijn toegestaan als X-waarden. Strings zijn in tegenstelling tot bij de andere typen grafieken niet toegestaan als X-waarde

Lijnen

De datapunten worden per serie weergegeven als lijnen. Worden de punten kriskras door elkaar met elkaar verbonden, activeer dan de optie X-waarden sorteren op het grafiek schaal tabblad.

Markers

De datapunten worden weergegeven als markers

Lijnen en Markers

De datapunten worden weergegeven als lijnen en markers.Opmerking 1: De Bar, Lijn en Verdeling typen zijn onderling uitwisselbaar, d.w.z. dat er altijd tussen deze grafiek vormen gewisseld kan worden. Al deze typen accepteren tekst als X-waarden. Dit is niet het geval bij XY grafieken. Hier moet de X-waarde altijd een getal zijn. Hebt u dus een Bar grafiek met Tekst als X-waarden dan kunt u deze niet omzetten in een XY grafiek en zal het programma een foutmelding geven. Ook het omzetten van XY grafieken in grafieken van andere typen gaat niet goed als u per serie andere X-waarden hebt gebruikt.


Opmerking 2: Het gebruik van negatieve en positieve Y-waarden in verschillende series in gestapelde en/of percentage grafieken geeft onvoorspelbare resultaten.


Hulpfile voor WinBank versie 3.0           © 2023 LVTSoftware - WinBank Website